Diskutieren in einer geschützten Gruppe

Beteiligung der Außendienst­mitarbeiter oder der externen Partner

Mehrere Diskussionen mit (Unter)Gruppen sind möglich

Verschieden modifizierbare Autorisierung für jede Diskussion

Moderation und Resümee der Beiträge unter Bewahrung des Originaltextes

Übersetzung ermöglicht mehrsprachige Diskussionen

Zeitersparnis durch Teilnahme an nur für Sie wichtigen Diskussionen

Rund um die Uhr verfügbar

Allgemeine (Geschäfts)bedingungen

Die Talksroom Website wird verwaltet und betrieben aus den Niederlanden. daher sind allein die niederländischen Allgemeine (Geschäfts)bedingungen gültig und bei einem Konflikt einzig und allein niederländisches Recht anzuwenden, was nur von einem Gericht in den Niederlanden zu prüfen ist.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Talksroom website, hierna Site genoemd, en de mogelijkheden die de Site (al dan niet na inschrijven en inloggen) biedt, hierna Diensten genoemd.

De Algemene Voorwaarden gelden tussen de initiatiefnemer, beheerder en eigenaar van de Site, hierna gezamenlijk Talksroom genoemd, en de bezoekers van de Site die al dan niet gebruik maken van de Diensten, hierna Bezoeker genoemd.

Bezoekers die gebruik maken van de Site en haar Diensten geven hiermee aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en eventueel andere relevante aanvullende voorwaarden of verklaringen die met name genoemd zullen worden in deze Algemene Voorwaarden.

De Site richt zich op bedrijven, instellingen en organisaties en door gebruik te maken van deze Site geeft de Bezoeker aan dat hij deze website als medewerker, lid of aangeslotene van een bedrijf, instelling of organisatie gebruikt en door Talksroom niet als particulier of consument beschouwd hoeven te worden.

Een Bezoeker kan zich inschrijven op de Site, om gebruik te maken van specifieke Diensten. Hiervoor dient de Bezoeker te beschikken over een eigen emailadres, waarbij Talksroom er van uit mag gaan dat dit emailadres gebruikt kan worden voor verzending van eventuele vertrouwelijke gegevens van de betreffende Bezoeker.

Indien een Bezoeker andere Bezoekers uitnodigt om deel te nemen aan Diensten op de Site, is de Bezoeker die die andere Bezoekers uitnodigt dan wel deel laat nemen aan de door haar afgenomen Diensten op de Site verplicht er op te letten dat die andere Bezoekers dit ook als medewerker, lid of aangeslotene van een bedrijf, instelling of organisatie doen en niet als particulier of consument.

Alle communicatie tussen Bezoekers en Talksroom verloopt via de Site of via email, waarbij Bezoekers de ook Diensten afnemen altijd het emailadres dienen te gebruiken waarmee ze zich op deze Site hebben aangemeld. Persoonlijk of telefonisch contact is ook mogelijk, maar niet voordat hier door de Bezoeker via de Site of via email expliciet om gevraagd heeft en hier door Talksroom via email positief op gereageerd is.

Talksroom bewaart en verzamelt via de Site persoonsgegevens van Bezoekers die zich hebben ingeschreven. Uiteraard neemt Talksroom hierbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Talksroom zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken zoals beschreven staat in de privacyverklaring, die ook op de Site te lezen is en als aanvullende verklaring van deze Algemene Voorwaarden beschouwd dient te worden.

Talksroom doet haar uiterste best om de Site, haar Diensten en meldingen zo nauwkeurig en correct weer te geven en te laten functioneren, maar Talksroom garandeert echter niet dat er geen tekortkomingen of vergissingen mogelijk zijn of gemaakt worden; het bezoek en gebruik van de Site en haar Diensten doet de Bezoeker dan ook altijd op eigen risico.

Talksroom kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van een of meerdere op de Site aangeboden diensten, welke altijd bij vooruitbetaling voldaan dienen te worden.

In uitzonderlijke gevallen kan Talksroom besluiten om voor specifieke diensten achterafbetaling te hanteren, waarbij een stricte betalingstermijn van 14 dagen wordt gehanteerd vanaf de factuurdatum en het begin van de afname van een of meer van de betreffende Diensten.

Betaling wordt alleen beschouwd gedaan te zijn, als het hele verschuldigde tijdig betaald is. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan Talksroom besluiten de uitvoering van de betreffende Diensten of onderdelen er van zonder verdere mededeling of waarschuwing onmiddellijk stop te zetten, dan wel niet te laten beginnen - al naar gelang van toepassing is.

Indien een betaling niet binnen 28 dagen is voldaan, mag Talksroom aannemen dat de Bezoeker de betreffende Diensten niet meer langer wenst af te nemen.

Indien een of meerdere Diensten 42 dagen of langer niet meer zijn afgenomen mag Talksroom alle betreffende bescheiden van de Site verwijderen, waarna deze nog voor een wettelijke periode van 12 maanden op externe systemen bewaard blijven waar deze alleen tegen betaling van alle kosten die Talksroom hiervoor moet maken opgevraagd kunnen worden. Na deze laatste periode van 12 maanden worden alle bescheiden definitief verwijderd en vernietigd op een door Talksroom te bepalen moment en wijze.

Bezoekers mogen Talksroom niet gebruiken voor illegale, onwettelijke of anderzijds verboden doeleinden of hier aan gerelateerde zaken of praktijken, dan wel zaken of praktijken die het imago van Talksroom negatief kunnen beïnvloeden. Bij constatering hiervan mag Talksroom het gebruik van de Site voor alle direct en indirect betrokkken Bezoekers onmiddellijk beëindigen, zonder restitutie van eventueel reeds betaalde kosten voor het gebruik van een of meer Diensten.

Bezoekers die gebruik maken van aanvullende diensten die uitgevoerd worden door derden dan wel deze aanvullende diensten leveren en die de Site of de Diensten van de Site gebruiken om onderling te communiceren, afspraken met elkaar te maken of anderzijds contact met elkaar te hebben, dienen geschillen onderling te regelen, zonder Talksroom hier (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, als partij, getuige, belanghebbende of op andere wijze) bij te betrekken.

Talksroom kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte (vervolg)schade die door het gebruik van de Site of Diensten veroorzaakt is, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Talksroom.

In geval dat Talksroom aansprakelijk gesteld wordt, kan van Talksroom slechts geëist worden om de gebreken op de Site te herstellen dan wel deze technisch op de Site te niet te doen; dit ter beoordeling en naar keuze van Talksroom.

Indien de aansprakelijkheid juridisch of wettelijk mocht leiden tot een uit te betalen schadevergoeding zal deze nooit hoger bedragen dan 250 euro per situatie; waarbij gelijksoortige schadegevallen bij één of meerdere Bezoekers gedurende een tijdvak van 6 maanden als één situatie gezien zullen worden.

Iedere vordering op Talksroom, tenzij deze door Talksroom schriftelijk is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Talksroom kan op elk moment zonder kennisgeving de Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden of verklaringen wijzigen. De Bezoeker zal daarom deze Site en met name de webpagina's met Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden en verklaringen regelmatig dienen te bezoeken, zodat Bezoeker op de hoogte blijft van de meest recente versie.

Wanneer door Talksroom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gedoogt of toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Bezoeker kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Talksroom deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

Het nietig of ongeldig verklaren van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen, die onverkort van kracht blijven.

Op alle tussen partijen voorkomende geschillen of eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van de Site waarop deze of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, haar uitleg of uitvoering ervan, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter in Venlo, dan wel de in de woonplaats van de Bezoeker bevoegde rechter (mits deze woonplaats in Nederland is), naar keuze van Talksroom.

Klicken Sie hier um die allgemeine (Geschäfts)bedingungen und Datenschutz-Erklärung als PDF herunterzuladen.

Hilfe nötig

Obwohl Sie alles recht einfach selbst vornehmen können, wollen Sie woll doch gerne Hilfe in Anspruch nehmen.

Lassen Sie es uns wissen, wir unterstützen Sie gerne dabei!

Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen.

Anmelden

Wenn Sie sich anmelden können Sie gleich teilnehmen an Diskussionen, oder selber ein Talksroom einrichten mit Ihren eigenen Diskussionen.

Klicken Sie hier um anzumelden.

Tarife

Die Teilnahme an einer oder mehreren Diskussionen auf Talksrooms ist kostenfrei.

Allein für die Einrichtung eines eigenen Raumes zahlen Sie einen geringen Betrag für Teilnehmer an der eigenen Diskussione .

Klicken Sie hier für die Gesamtübersicht.

Bitte kippen Sie den Bildschirm

Die Website-Breite braucht etwas mehr platz. Deswegen muss der Bildschirm gedreht werden (wenn möglich).

Achtung: Einige Smartphones erfordern das die Seite nach dem Drehen erneuert wird.

Der Bildschirm is zu klein

Die Website braucht ein Bildschirm der ein wenig breiter ist.