Discussies voeren in een gesloten groep

Betrek ook de medewerkers in de buitendienst of externe partners erbij

Meerdere discussies met (sub)groepen zijn mogelijk

Autorisatieniveaus kunnen per discussie verschillend ingesteld worden

Moderatie en samenvatten van bijdragen, met behoud van het origineel

Vertalen van bijdragen maakt meertalige discussies mogelijk

Verspil geen tijd door alleen deel te nemen aan de voor u belangrijke diskussies

24 uur per dag beschikbaar, 7 dagen per week

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Talksroom website, hierna Site genoemd, en de mogelijkheden die de Site (al dan niet na inschrijven en inloggen) biedt, hierna Diensten genoemd.

De Algemene Voorwaarden gelden tussen de initiatiefnemer, beheerder en eigenaar van de Site, hierna gezamenlijk Talksroom genoemd, en de bezoekers van de Site die al dan niet gebruik maken van de Diensten, hierna Bezoeker genoemd.

Bezoekers die gebruik maken van de Site en haar Diensten geven hiermee aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en eventueel andere relevante aanvullende voorwaarden of verklaringen die met name genoemd zullen worden in deze Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden (inclusief intenties) zijn ook vertaald op deze website te lezen, wat uiteraard met grote nauwkeurigheid vertaald zijn. Mochten er desondanks toch nog verschillen tussen de verschillende taalversies zijn, dan geldt in die situaties altijd de Nederlandse versie.

Een Bezoeker kan zich inschrijven op de Site, om gebruik te maken van specifieke Diensten. Hiervoor dient de Bezoeker te beschikken over een eigen emailadres, waarbij Talksroom er van uit mag gaan dat dit emailadres gebruikt kan worden voor verzending van eventuele vertrouwelijke gegevens van de betreffende Bezoeker.

De Site richt zich op bedrijven, instellingen en organisaties en door gebruik te maken van deze Site geeft de Bezoeker aan dat hij deze website als medewerker, lid of aangeslotene van een bedrijf, instelling of organisatie gebruikt en door Talksroom niet als particulier of consument beschouwd hoeven te worden.

Indien een Bezoeker andere Bezoekers uitnodigt om deel te nemen aan Diensten op de Site, is de Bezoeker die die andere Bezoekers uitnodigt dan wel deel laat nemen aan de door haar afgenomen Diensten op de Site verplicht er op te letten dat die andere Bezoekers dit ook als medewerker, lid of aangeslotene van een bedrijf, instelling of organisatie doen en niet als particulier of consument.

Alle communicatie tussen Bezoekers en Talksroom verloopt via de Site of via email, waarbij Bezoekers de ook Diensten afnemen altijd het emailadres dienen te gebruiken waarmee ze zich op deze Site hebben aangemeld. Persoonlijk of telefonisch contact is ook mogelijk, maar niet voordat hier door de Bezoeker via de Site of via email expliciet om gevraagd heeft en Talksroom een datum/tijd via de Site of via email bevestigd heeft.

Talksroom bewaart en verzamelt via de Site persoonsgegevens van Bezoekers die zich hebben ingeschreven. Uiteraard neemt Talksroom hierbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Talksroom zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken zoals beschreven staat in de privacyverklaring, die ook op de Site te lezen is en als aanvullende verklaring van deze Algemene Voorwaarden beschouwd dient te worden.

Talksroom doet haar uiterste best om de Site, haar Diensten en meldingen zo nauwkeurig en correct weer te geven en te laten functioneren, maar Talksroom garandeert echter niet dat er geen tekortkomingen of vergissingen mogelijk zijn of gemaakt worden; het bezoek en gebruik van de Site en haar Diensten doet de Bezoeker dan ook altijd op eigen risico.

Talksroom kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van een of meerdere op de Site aangeboden diensten, welke altijd bij vooruitbetaling voldaan dienen te worden. In uitzonderlijke gevallen kan Talksroom besluiten om voor specifieke diensten achterafbetaling te hanteren, waarbij een stricte betalingstermijn van 14 dagen wordt gehanteerd vanaf de factuurdatum en het begin van de afname van een of meer van de betreffende Diensten (waarbij de vroegste datum bepalend is).

Betaling wordt alleen beschouwd gedaan te zijn, als het hele verschuldigde tijdig betaald is. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan Talksroom besluiten de uitvoering van de betreffende Diensten of onderdelen er van zonder verdere mededeling of waarschuwing onmiddellijk stop te zetten, dan wel niet te laten beginnen - al naar gelang van toepassing is.

Indien een betaling niet binnen 28 dagen is voldaan, mag Talksroom aannemen dat de Bezoeker de betreffende Diensten niet langer meer wenst af te nemen.

Indien een of meerdere Diensten 42 dagen of langer niet meer zijn afgenomen mag Talksroom alle betreffende bescheiden van de Site verwijderen, waarna deze nog voor een wettelijke periode van 6 tot 12 maanden op externe systemen (vertrouwelijk) opgeslagen worden, waar deze alleen tegen betaling van alle kosten die Talksroom hiervoor moet maken opgevraagd kunnen worden. Na deze laatste periode van 12 maanden worden alle bescheiden definitief verwijderd en vernietigd op een door Talksroom te bepalen moment en wijze.

Bezoekers mogen Talksroom niet gebruiken voor illegale, onwettelijke of anderzijds verboden doeleinden of hier aan gerelateerde zaken of praktijken, dan wel zaken of praktijken die het imago van Talksroom negatief kunnen beïnvloeden. Bij constatering hiervan mag Talksroom het gebruik van de Site voor alle direct en indirect betrokkken Bezoekers onmiddellijk beëindigen, zonder restitutie van eventueel reeds betaalde kosten voor het gebruik van een of meer Diensten.

Bezoekers die gebruik maken van aanvullende diensten die uitgevoerd worden door derden dan wel deze aanvullende diensten leveren en die de Site of de Diensten van de Site gebruiken om onderling te communiceren, afspraken met elkaar te maken of anderzijds contact met elkaar te hebben, dienen geschillen onderling te regelen, zonder Talksroom hier (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, als partij, getuige, belanghebbende of op andere wijze) bij te betrekken.

Talksroom kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte (vervolg)schade die door het gebruik van de Site of Diensten veroorzaakt is, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Talksroom.

In geval dat Talksroom aansprakelijk gesteld wordt, kan van Talksroom slechts geëist worden om de gebreken op de Site te herstellen dan wel deze technisch op de Site te niet te doen; dit ter beoordeling en naar keuze van Talksroom.

Indien de aansprakelijkheid juridisch of wettelijk mocht leiden tot een uit te betalen schadevergoeding zal deze nooit hoger bedragen dan 250 euro per situatie; waarbij gelijksoortige schadegevallen bij één of meerdere Bezoekers gedurende een tijdvak van 6 maanden als één situatie gezien zullen worden.

Iedere vordering op Talksroom, tenzij deze door Talksroom schriftelijk is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het mogelijk ontstaan van de vordering.

Talksroom kan op elk moment zonder kennisgeving de Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden of verklaringen wijzigen. De Bezoeker zal daarom deze Site en met name de webpagina's met Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden en verklaringen regelmatig dienen te bezoeken, zodat Bezoeker op de hoogte blijft van de meest recente versie.

Wanneer door Talksroom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gedoogt of toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Bezoeker kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Talksroom deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

Het nietig of ongeldig verklaren van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen, die onverkort van kracht blijven.

Op alle tussen partijen voorkomende geschillen of eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van de Site waarop deze of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, haar uitleg of uitvoering ervan, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter in Venlo, dan wel de in de woonplaats van de Bezoeker bevoegde rechter (mits deze woonplaats in Nederland is), naar keuze van Talksroom.

Klik hier om de algemene voorwaarden, inclusief privacyverklaring, als pdf document te downloaden.

Hulp nodig?

Hoewel u alles zelf kunt instellen, heeft u wellicht toch graag wat hulp, of zelfs speciale wensen.

Laat het ons weten, want we helpen u graag op weg!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Aanmelden

Als u zich aanmeldt kunt u meteen meedoen aan discussies, of uw eigen Talksroom inrichten.

Klik hier om u aan te melden.

Tarieven

Deelnemen aan een of meer discussies op Talksroom is gratis.

Alleen als u een eigen Talksroom wilt inrichten met eigen discussies, betaalt u een klein bedrag voor iedere deelnemer.

Klik hier voor het totale tarievenoverzicht.

Kantel aub het scherm

De website breedte heeft iets meer plaats nodig. Draai het scherm daarom (indien mogelijk).

Let op: Bij sommige smartphones, dient na het draaien de pagina vernieuwd te worden.

Het scherm is te klein

De website heeft een iets breder scherm nodig.